مدیریت ارتباط مشتریان (Customer Relationship Management) یکی از اصول اولیه مشتری مداری است. در اغلب بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک که نگاه درستی به مشتریان خود دارند از یک سیستم نرم افزاری جهت این کار استفاده می کنند. اصولاً ارتباط با مشتریان باید در چارچوب تعریف شده و معینی شکل بگیرد تا بتواند گزارشهای متنوعی را در اختیار مدیران قرار دهد. با ارتباطی دو سویه می توانیم ضعف های مجموعه را مشخص کرده و در جهت رضایتمندی مشتریان واقعی گام برداریم. کاری که نتیجه آن فروش بیشتر و سود بیشتر خواهد بود.

پایه ایجاد "مدیریت ارتباط با مشتری" در ذخیره اطلاعات مشتریان، رفتار مشتریان و عملکرد ما با هر مشتری شکل میگیرد. ایجاد سیستمی هدفدار در جهت ضبط این اطلاعات و تحلیل این اطلاعات می تواند به هر مجموعه ای کمک کند که رفتار با مشتریان خود را زیر نظر داشته و با آنها به صورت استاندارد و ازپیش تعریف شده برخورد کنند. چنین سیستم هایی در راستای احترام به مشتری و ایجاد مشتری وفادار و در نهایت "مشتری طرفدار" که مهمترین نوع مشتری هست، گام برمیدارد. چنین مدیریتی معمولاً با استفاده از ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری مختلف شکل میگیرد. مرکز تماس، ذخیره اطلاعات تماس و پیگیری،  نظرسنجی، ارتباط دوسویه بامشتری و برنامه وفاداری، چند آیتم مهم سیستم "مدیریت ارتباط مشتریان" به شمار میاید.

به نظر ما، یکی از بخش های مهم مدیریت ارتباط مشتریان، برنامه وفاداری (Loyalty program) است که به آن کمک شایانی می کند ولی به یاد داشته باشیم که "برنامه وفاداری" به تنهایی یک سیستم مدیریت ارتباط مشتری نیست. گروه کارتهای اعتباری ایران می تواند در این راه همواره شما را یاری نماید.

.