کارتهای اعتباری به کارتهایی گفته می شود که دارای اعتبار قابل استفاده در مجموعه هایی است که شما تعیین می کنید. دارندگان آن می توانند بر اساس اعتبار موجود در آن، خرید کرده و یا ازخدمات استفاده کنند و براساس صورتحساب پول آنرا پرداخت نمایند. نحوه وچگونگی ایجاد اعتبار و مصرف آن می تواند بر اساس تصمیم صادرکننده تدوین شود.

.

چگونگی پرداخت صورتحساب کارتهای اعتباری بر اساس تصمیمی که صادر کننده آن می گیرد تنظیم می شود و می توان به طرق مختلف آن را تعریف نمود. مثلاً در سازمانها و نهادها به صورت کسر از حقوق و در سایر موارد بنابر تصمیم اعتبار دهنده.

سیستم کارتهای اعتباری ما قابلیت مدیریت چندین اعتبار به صورت مجزا در یک کارت را دارد، هر اعتبار به صورت مجزا مدیریت شده و فقط قابل استفاده در مکانی است که شما معین می نمائید. حتی اعتبارات با تعاریف مشخصی می توانند به یکدیگر تبدیل شوند. با این قابلیت، مدیریت کلیه اعتبارات در یک بستر به سادگی و با تنوع قابل قبولی امکان پذیر است. حتی می توان اعتبارات را در مراکز مختلف پذیرنده/فروشگاهها به صورت متفاوت تعریف و خرج نمود. به عنوان مثال در هر مرکز پذیرش کارت، تخفیف معینی را ایجاد و اعمال نمود که کارت را ارزشمندتر نماید. تخصص گروه کارتهای اعتباری ایران در این زمینه است، پس اگر تصمیم به اجرای سیستم مدیریت اعتبارات در یک بستر را دارید، بدون شک ما می توانیم بهترین راهنمای شما باشیم.